ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmija izsludina pieteikšanos konferencei "Vēstures poētika un politika teātrī un kino"

05.03.2018

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniski pētnieciskais centrs (ZPC) aicina pieteikties dalībai starptautiskā zinātniskā konferencē “Vēstures poētika un politika teātrī un kino”.

Norises laiks: 2018. gada 29. novembris – 1. decembris

Norises vieta: Rīga, Latvijas Kultūras akadēmija

Konferences mērķis ir pētīt un analizēt vēstures notikumu un ar tiem saistīto cilvēku likteņu reprezentāciju un interpretāciju teātra un kino mākslā. Konferencē īpaša vērība tiks veltīta poētikai – mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, kas tiek izmantoti vēsturei veltītos skatuves un ekrāna darbos,  kā arī politikai un tās stratēģijām, principiem un ideoloģiskajām vērtībām, kuras  teātra un kino darbu autori izvēlas vai ir spiesti izmantot vēstījumos par vēsturi. Konferences īpašais fokuss būs Somijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas valstu simtgadei veltīto skatuves un ekrāna darbu izpēte un analīze.

Konferencei aicinām pieteikt referātus, kas saistīti ar šādām tēmām (tēmām ir ieteikuma raksturs):

  • skatuves mākslas un audiovizuālie darbi kā vēstures artefakti;
  • vēsturisko naratīvu estētika un estētiskās tradīcijas teātrī un kino;
  • vēsturiskie naratīvi un mākslinieciskās stratēģijas teātrī un kino;
  • nacionālo un valstiskuma ideju reprezentācija teātrī un kino;
  • Somijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas valstu simtgadei veltīto teātra un kino darbu analīze.

Konferences darba valoda – latviešu un angļu ar sinhronu tulkojumu. Referāta garums – 20 min.

Konferences dalības maksa – 35 EUR (jāsamaksā pēc referāta pieteikuma apstiprināšanas). Latvijas Kultūras akadēmijas docētājiem, darbiniekiem un studējošajiem dalība konferencē bez maksas.

Konferencē nolasītie referāti izvērstu rakstu formātā tiks publicēti Latvijas Kultūras akadēmijas starptautiski recenzētā zinātnisku rakstu žurnālā Culture Crossroads (http://www.culturecrossroads.lv). Žurnāls ir indeksēts datu bāzēs EBSCO (Humanities Source Ultimate), ULRICH'S, Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Referātu pieteikumus lūdzam iesūtīt līdz 2018. gada 30. aprīlim, pieteikumā ietverot:

  1. referāta kopsavilkumu latviešu vai angļu valodā 600 rakstu zīmju apjomā;
  2. referenta vārdu, uzvārdu, pārstāvēto institūciju, zinātnisko grādu, kontaktinformāciju, kā arī norādot prezentācijai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.

Referātu pieteikumus ar norādi “Teātra un kino konferencei” lūdzam sūtīt uz Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniski pētnieciskā centa e-pasta adresi: zpc@lka.edu.lv.

Paziņojumi par referātu iekļaušanu konferences programmā tiks izsūtīti līdz 2018. gada 30. maijam.

Dalības maksu – 35 eiro – lūdzam pārskaitīt līdz 2018. gada 15. jūnijam. Konta Nr. LV60TREL9220020000000, Latvijas Kultūras akadēmija, Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003, Reģ. nr. 90000039164, Valsts kase TRELLV22.

Ja nepieciešams rēķins, lūdzam sazināties ar Dārtu Ceriņu, norādot maksātāja rekvizītus.

 

Konferences organizācijas komiteja:

Dr. sc. soc. Anda Laķe

Dr. art. Inga Pērkone-Redoviča

Dr. art. Dita Rietuma

Dr. art. Dāvis Sīmanis

Dr. art. Līga Ulberte

Zane Balčus

Dārta Ceriņa

Zane Kreicberga