ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība

20.07.2018

2018. gada jūlija vidū Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) uzsāka īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība” (Nr.1.1.1.5/18/I/017). Projekta mērķis ir sekmēt Latvijas Kultūras akadēmijas bilateriālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskajās pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos ar mērķi uzlabot savu sniegumu starptautiskajās pētniecības programmās “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. ietvara programmā.

Projekta ietvaros ir plānots veikt aktivitātes, kas veicinās LKA starptautiskās sadarbības tīklu attīstību un starptautisko atpazīstamību, zinātniskās kapacitātes stiprināšanu, ārvalstu finansējuma piesaisti pētniecības jomā, LKA zinātnieku prasmju attīstību, kompetenta un prasmīga zinātniskā personāla skaita palielinājumu, cilvēkresursu atjaunotni, sekmējot zinātnes izcilības un starptautiskās konkurētspējas palielināšanos, kā arī kopumā tuvinot LKA zinātniskās darbības rezultātus Viedās specializācijas stratēģijā mērķu sasniegšanai.

Projekta mērķa sasniegšanai tiks īstenotas sekojošās darbības:

I Tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumi, lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektos

  • Dalība programmas "Apvārsnis 2020" organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās
  • Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs

II Programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana

  • LKA ekspertu darbs pie projekta pieteikumu sagatavošanas
  • Dalība potenciālo projekta partneru organizētās plānošanas sanāksmēs
  • Darba semināru organizēšana Latvijā

III Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā

Projekta īstenošana rezultēsies divu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9.Ietvara programmas projektu pieteikumi.

Projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 86 760,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums – 73 746,00 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 13 014,00 EUR.

Projekta īstenošanas laiks ir no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas līdz 2022.gada 31.decembrim (54 mēneši).