ZIŅAS

Līdz 31. martam aicina pieteikties dalībai VI Baltijas jūras reģiona kino vēstures konferencē

17.02.2020

2020. gadā Rīgā no 14. līdz 15. oktobrim norisināsies VI Baltijas jūras reģiona kino vēstures konference (Baltic Sea Region Film History Conference) “Žanri un to transformācijas: globālie un lokālie konteksti, filmu veidošana un recepcija”. Konference ir ikgadējs kino vēsturnieku un teorētiķu sadarbības projekts Baltijas jūras valstu vēstures periodu un aktuālu teorētisku problēmu izpētē. Konference pirmo reizi notika 2014. gadā Tallinā, kas bija arī nākamo četru Baltijas jūras reģiona kino vēstures konferenču mājvieta. Sākot ar 2019. gadu, tika nolemts konferenci organizēt pārmaiņus dažādās vietās. 2020. gadā konference notiks Rīgā. VI konferenci organizē Latvijas Kultūras akadēmija, sadarbojoties ar Lietuvas Teātra un mūzikas akadēmiju un Igaunijas Nacionālo arhīvu Kino arhīvu.

“Žanrs” ir bieži lietots termins gan filmu teorētiskā analīzē, gan arī kā zīmols, piedāvājot filmas auditorijai. Kino žanru pētniecībai pasaulē ir stabilas tradīcijas, taču radikālās izmaiņas kino ražošanas tehnoloģijās un filmu skatīšanās praksēs, tāpat arī mūsdienu globālie sociālie un politiskie procesi ir izaicinājums žanra teorijām, rosinot stabilu shēmu un modeļu vietā analizēt  žanrus kā dinamiskus fenomenus.

VI Baltijas jūras reģiona konferences “Žanri un to transformācijas: globālie un lokālie konteksti, filmu veidošana un recepcija” organizatori aicina pētniekus piedāvāt plaša spektra un metodoloģiski daudzveidīgus priekšlasījumus: analizēt kino žanru vēsturi un aktualitātes valstīs ap Baltijas jūru globālā un lokālā kontekstā, pārrunāt žanru teorētiskās izpētes problēmas, iedziļināties konkrētos žanru piemēros, pētīt žanru recepciju dažādos laika posmos u.c.

Konference notiks Rīgā, Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālajā Filmu skolā (Elijas ielā 17) 2020. gada 14. un 15. oktobrī. Konferences darba valoda – angļu. Dalība konferencē ir bez maksas.

Vadošie referenti: Eva Mazerska (Ewa Mazierska), Centrālās Lankašīras universitātes (Lielbritānija) profesore, vairāk kā 20 monogrāfiju un rakstu krājumu autore; Jērgs Šveinics (Jörg Schweinitz), Cīrihes universitātes (Šveice) emeritētais profesors, kura monogrāfija par kino stereotipiem (Film and Stereotype – A Challenge for Cinema and Theory, 2011) ir kļuvusi par pamatdarbu filmu stereotipu analīzē; Linda Viljamsa (Linda Williams), ASV Bērklijas universitātes profesore, viena no nozīmīgākajām mūsdienu kino teorētiķēm, kas īpašu ieguldījumu devusi melodrāmas un žanra jēdziena paplašinātā izpratnē; Juris Civjans (Yuri Tsivian) Čikāgas universitātes (ASV) emeritētais profesors; viena no viņa pētniecības tēmām ir agrīnais krievu kino – šī tēma cieši saistīta arī ar Baltijas, īpaši Latvijas kino vēsturi.

Konferences organizatori aicina pieteikt referātus par šīm un citām tēmām:

  • Žanra filmu vēsture Baltijas jūras valstīs: žanri, filmas, veidotāji, politiskie un sociālie konteksti;
  • Žanra filmu recepcija: vēsture un mūsdienas, globālās tendences un lokālā specifika;
  • Žanra kino modeļi: poētika un paradigmas;
  • Kino žanru hibridizācija;
  • Žanra rekontekstualizācija, rekonstrukcija un remediācija;
  • Žanrs kā ideoloģijas gramatika: sintaktiskie, pragmatiskie un semantiskie elementi;
  • Žanru kodu saplūsme.

Referātu pieteikumus lūdzam sūtīt uz Latvijas Kultūras akadēmijas e-adresi zpc@lka.edu.lv līdz 2020. gada 31. martam, norādot tēmā: Baltijas jūras reģiona kino vēstures konference.

Pieteikumā jāietver:

            1) referāta nosaukums un anotācija (līdz 600 zīmēm ar atstarpēm);

            2) vārds, uzvārds, piederības institūcija, akadēmiskais grāds un referāta iesniedzēja (vai iesniedzēju) biogrāfija (līdz 300 zīmēm ar atstarpēm).

Iesniegtos pieteikumus izskatīs konferences organizācijas komiteja, novērtējot to zinātnisko nozīmību un tematisko atbilstību. Paziņojums par apstiprinātiem pieteikumiem un referātu iekļaušanu konferences programmā tiks nosūtīts e-pastā līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Pēc konferences referenti tiek aicināti referātus sagatavot kā zinātniskas publikācijas recenzēta zinātnisko rakstu krājuma Culture Crossroads (http://www.culturecrossroads.lv/) tematiskam sējumam angļu valodā. Žurnāls ir indeksēts datu bāzēs EBSCO (Humanities Source Ultimate), ULRICH'S, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), zinātniskie raksti ir brīvi pieejami tiešsaistē bez maksas. Tematiskā žurnāla sagatavošana un izdošana plānota līdz 2021. gada septembrim.