Anita Vaivade

Asociētā profesore

Apraksts

Dr. art., Latvijas Kultūras akadēmijā docē kopš 2006. gada, kad uzsāka doktorantūras studijas pēc maģistra grādu iegūšanas socioloģijā Parīzes IV Sorbonas Universitātē un tiesību zinātnēs Latvijas Universitātē. Līdztekus Kultūras, komunikācijas un informācijas sektora vadītājas pienākumiem UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā (2006–2012), Anita Vaivade aizstāvēja doktora disertāciju par tēmu Nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās (2011). Pētnieciskā interese par kultūras mantojuma tiesībām tiek turpināta darbojoties Starptautiskajā kultūras mantojuma un mākslas tiesību pētniecības asociācijā (https://sirdpa.hypotheses.org/), kopā ar tiesību zinātniekiem Francijā īstenojot nemateriālā kultūras mantojuma nacionālo tiesību salīdzinošu pētniecības projektu Osmoze (https://dpc.hypotheses.org/le-projet-osmose) un ar šai jomai veltītām lekcijām un semināriem viesojoties augstskolās Francijā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā un citviet.

 

Anita Vaivade ir vadījusi Latvijas delegāciju UNESCO Starpvaldību komitejā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai (2013–2015), pēc UNESCO aicinājuma 2017. gadā pievienojās globālajam nemateriālā kultūras mantojuma ekspertu tīklam un kā konsultants sadarbojusies ar UNESCO Sekretariātu Parīzē. Patlaban Anita Vaivade vada Latvijas Kultūras akadēmijā dibināto UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma politikas un tiesību katedru (https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/unesco-katedra/) un īsteno pēcdoktorantūras pētniecības projektu Nemateriālais kultūras mantojums kā resurss ilgtspējīgai attīstībai Ziemeļeiropā: tiesībās balstīta pieeja (https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-copy/nematerialais-kulturas-mantojums/). Ieskats jaunākajās publikācijās:

  • Cornu, Marie, Anita Vaivade, Lily Martinet, Clea Hance (Eds.). Intangible Cultural Heritage under National and International Law: Going Beyond the 2003 UNESCO Convention. Edward Elgar Publishing, 2020.
  • Vaivade, Anita. Article 13. Other Measures for Safeguarding. Developing Intangible Cultural Heritage Policies and Legislation at the National Level. In: Blake, Janet and Lucas Lixinski (Eds). The 2003 UNESCO Intangible Heritage Convention: A Commentary. Oxford University Press, 2020. Pp. 200–217.

 

Docētie studiju kursi: maģistrantiem – Kultūras mantojuma tiesības un ētika, Kultūras semiotikas speckurss; bakalauriem – Kultūra un tiesības, Kultūras semiotika; Erasmus studentiem – Cultural Heritage Studies, International Cultural Policy.

Lekciju kursi apakšprogrammās: