JAUNUMI

ĪSAIS CEĻVEDIS: Kā pieteikties bakalaura studijām Latvijas Kultūras akadēmijā?

23.07.2020

Dokumentu iesniegšana studijām LKA elektroniski un klātienē notiks no 27. jūlija līdz 1. augustam. LKA piedāvā 2020. gadā pieteikties bakalaura studijām “Kultūras un mākslu studijas”, “Starpkultūru sakari”, “Radošās industrijas”, “Audiovizuālā māksla” un maģistra studijām “Kultūras menedžments” un “Audiovizuālā un skatuves māksla”. Jaunajām maģistra studiju programmām “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments” un “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija”*, kā arī studijām doktorantūrā būs iespējams pieteikties no 24. līdz 28. augustam.


Lai mazinātu Covid-19 izplatības risku, šogad LKA pirmo reizi reģistrē reflektantu pieteikumus arī elektroniski, tādēļ visi, kuriem tas iespējams, tiek aicināti reģistrēt dokumentus attālināti.

Elektroniski pieteikumi tiks reģistrēti no 27. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 1. augusta plkst.18.00, kad studijām varēs pieteikties LKA elektroniskajā uzņemšanas sistēmā uznemsana.lka.edu.lv (tā būs aktīva LKA mājaslapā www.lka.edu.lv no 27. jūlija plkst. 9.00) četros veidos:

 • autorizējoties ar eID karti, kurā ir elektroniskais paraksts;
 • elektronisko parakstu;
 • ar eParaksts mobile;
 • izmantojot internetbanku.

Reflektanti var pieteikties studijām arī klātienē (no 27. līdz 31. jūlijam plkst.10.00–17.00) LKA pieņemšanas punktā (Rīgā, Ludzas ielā 24, 3. auditorija).


Reflektants var pieteikties konkursam ne vairāk kā 3 bakalaura studiju programmām / apakšprogrammām vai specializācijām. Uzņemšanas anketā reflektants atzīmē savas izvēles un norāda prioritātes – 1, 2, 3.

Pieteikties konkursam var šādās bakalaura studiju programmās / apakšprogrammās vai specializācijās:

 • Radošās industrijas (kopīga studiju programma ar RTU, taču reflektanti tiek reģistrēti tikai LKA!)
 • Audiovizuālā māksla (izvēlēties iespējams tikai 1 specializāciju!)
 • Programmas “Mākslas” apakšprogrammās:
  • Kultūras un mākslu studijas
  • Starpkultūru sakari (Latvija – Francija)
  • Starpkultūru sakari (Latvija – Ziemeļvalstis)

Elektroniskā pieteikšanās sistēma aprēķina un norāda, kāda reģistrācijas maksas summa jāiemaksā, lai reģistrētos konkursam izvēlētajās programmās, kā arī rekvizītus maksājuma veikšanai. Reģistrācijas maksa ir atšķirīga dažādās studiju programmās, jo atšķiras iestājpārbaudījumu apjoms!

Reģistrācijas maksas maksājuma dokuments jāpievieno pieteikšanās sistēmas 4. sadaļā, kur arī ir iespēja pievienot papildu informāciju, ja nepieciešams. Piemēram, ja reflektants atbrīvots no reģistrācijas maksājuma saskaņā ar “Uzņemšanas noteikumi akadēmiskajās bakalaura studiju programmās LKA 2020. gadā” punktu 2.7.6. (bāreņi un bērni, kas palikuši bez abu vecāku apgādības, līdz 24 gadu vecumam, no reģistrācijas maksas tiek atbrīvoti), ir jāpievieno apliecinošu dokumentu.

Reģistrācijas maksu, izmantojot internetbanku, iespējams veikt LKA uzņemšanas punktā. Reģistrācijas maksas apmaksu LKA uzņemšanas punktā skaidrā naudā veikt nav iespējams!

Rekvizīti maksājuma veikšanai: 
Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. nr. 90000039164
Valsts kase TRELLV22
LV60TREL9220020000000
Maksājuma mērķis: 
21359 Reģistrācijas maksa, Vārds Uzvārds, Personas kods

Pieteikumam pievieno nepieciešamo dokumentu kopijas pdf, jpg vai doc formātā (dokumentus var ieskanēt vai fotografēt, dokumentu oriģināli būs jāuzrāda studiju līguma parakstīšanas brīdī!):

 1. pases vai ID kartes kopiju;
 2. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāta un sekmju izraksta) kopiju;  
 3. vispārējās vidējās izglītības sertifikāta ar vērtējumiem centralizētajos eksāmenos kopiju;
 4. maksājuma izdruku par veikto reflektanta reģistrācijas maksu; 
 5. reģistrējoties konkursam studiju programmā “Audiovizuālā māksla” reflektants pievieno arī:
  • Motivācijas vēstuli, kurā pamatota specializācijas izvēle (Filmu režija; Operatora māksla; Filmu montāža un skaņa; Audiovizuālās un skatuves mākslas producēšana; Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija),
  • Izpildītu iestājpārbaudījuma uzdevumu (izvēlēties vienu!):
   • īsfilmas scenāriju;
   • īsfilmas kadrējumu;
   • aprakstu vai paša izvēlētas filmas analīzi, kas veikta atbilstoši iecerētajai specializācijai
  • operatora mākslas specializācijas reflektantiem jāiesniedz vismaz 10 reflektanta uzņemtas fotogrāfijas;
  • savu līdzšinējo radošo darbu izlasi ar komentāriem (skat. Audiovizuālo un foto materiālu iesniegšanas formāts: https://drive.google.com/file/d/1I1n-VMdAW1BccaaAI72pXQZq8ql4giFI/view)

Pēc pieteikuma iesniegšanas vienas darba dienas laikā ar reflektantu sazināsies LKA  reflektantu reģistrācijas komisijas pārstāvis, nosūtot apstiprinājuma ziņu un pieejas datus Latvijas augstskolu informatīvajai sistēmai (LAIS). Lūdzam laicīgi pārbaudīt vai piekļuve LAIS sistēmā ir aktīva un sadaļā Personas dati ir norādītā kontaktinformācija ir pareiza!


IZŅĒMUMA GADĪJUMI

Ja reflektants:

 • absolvējis vidusskolu līdz 2004. gadam,
 • veselības stāvokļa dēļ bijis atbrīvots no centralizēto eksāmenu kārtošanas,
 • ieguvis vidējo izglītību ārzemēs,
 • cits iemesls, kādēļ nav kārtots CE,

ir jāaizpilda iesniegums un jākārto tests svešvalodas zināšanu pārbaudei LKA (klātienē – pirmdien, 3. augustā plkst. 15.00).Konsultācija: 29. jūlijā plkst. 15.30 (tiešsaistē).

Ja reflektants nav kārtojis centralizēto eksāmenu svešvalodā, pieteikšanās sistēmas 4.sadaļā jāpievieno iesniegums par svešvalodas pārbaudījuma kārtošanu LKA, saskaņā ar “Uzņemšanas noteikumi akadēmiskajās bakalaura studiju programmās LKA 2020.gadā” punktiem 3.6. un 3.7. (papildu informācija un iesniegumu veidlapas pieejamas šeit: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/).

Ja reflektantam likumā noteiktā kārtībā svešvalodas centralizētais eksāmens vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāts ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, reflektants aizpilda iesniegumu par vērtējuma  pielīdzināšanu centralizēto eksāmenu vērtējumam un pievieno apstiprinoša dokumenta kopiju (aizpildītais iesniegums un pielikums jāiesniedz kā viens dokuments pdf formātā, papildu informācija un iesniegumu veidlapas pieejamas šeit: https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/):

 • Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts Izglītības satura centra atzinuma par centralizētā eksāmena aizstāšanu ar starptautisku eksāmenu kopija;
 • starptautiski atzītas svešvalodu zināšanu un prasmju testēšanas institūcijas izsniegta sertifikāta kopija.

Ja kādā no uzņemšanas komisijai iesniegtajiem dokumentiem reflektantam norādīti citi personas dati, reflektants pievieno dokumentu, kas apliecina personas datu maiņu.

Ja reflektants iepriekšējo izglītību ieguvis ārvalstīs, reflektants pievieno Latvijas Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzes atzinumu.

Pēc pieteikuma reģistrēšanas reflektantam vienas darba dienas laikā tiks nosūtīta reģistrācijas apstiprinājuma ziņa uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu un pieejas dati studiju informatīvajai sistēmai LAIS.


Uz iestājpārbaudījumiem reflektantam jāierodas norādītajā laikā: iestājpārbaudījumu informācija tiks nosūtīta arī reģistrācijas apstiprinājuma e-pastā.

Uz iestājpārbaudījumiem līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Iestājpārbaudījumu norisei tiks nodrošināta noteikumiem atbilstoša darba telpa.

Līdzi jāņem savus rakstāmos un uzpildāmas ūdens pudeles.


DOMRAKSTS

Reflektantiem, kuri kā 1. prioritāti norādījuši bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammu “Kultūras un mākslu studijas”, iestājpārbaudījums “Domraksts” jāraksta otrdien, 4. augustā plkst. 10.00, Ludzas ielā 24 (zālē).

Reflektantiem, kuri kā 1. prioritāti norādījuši bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammu “Starpkultūru sakari (Latvija – Francija)” vai “Starpkultūru sakari (Latvija – Ziemeļvalstis)” iestājpārbaudījums “Domraksts” jāraksta trešdien, 5. augustā plkst. 10.00, Ludzas ielā 24 (zālē).

Konsultācija:  29. jūlijā plkst. 14.00 (klātienē – Ludzas iela 24, zāle) un 30. jūlijā plkst. 14.00 (tiešsaistē).

 

RADOŠAIS KONKURSS

Bakalaura studiju programmā “Audiovizuālā māksla”  informāciju par konkursa norisi pieejama šeit:

https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/, sadaļā Iestājpārbaudījumi bakalaura studiju programmās.

Radošajā konkursā reflektantam katra kārtā jāsaņem ne mazāk ko 40 punktu, pretējā gadījumā nav iespējams piedalīties nākamajā kārtā un konkursā kopumā

Neskaidros jautājumus aicinām precizēt konsultācijā: pirmdien, 27. jūlijā plkst. 13.00 (https://lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/latvijas-kulturas-akademija-aicina-uz-klatienes-un-attalinatajam-konsultacijam/).


Bakalaura studiju programmu “Mākslas” un “Radošās industrijas” reflektantu konkursa rezultāti LAIS informatīvajā sistēmā tiks publicēti līdz 7. augusta plkst. 10.00.

Bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā māksla” reflektantu konkursa rezultāti LAIS informatīvajā sistēmā tiks publicēti līdz 7. augusta plkst. 20.00.

VISIEM Reflektantam līdz 8. augusta plkst. 23.59, LAIS informatīvajā sistēmā jāatzīmē  VIENA IZVĒLE, veicot atzīmi pie attiecīgās programmas, apakšprogrammas vai specializācijas. Piesakoties izvēlētajai programmā, reflektants automātiski atsakās no pārējām studiju izvēlēm.

Pieteikties var jebkurai no atzīmētajām prioritātēm – 1, 2, 3.

Ja reflektants līdz 8. augusta plkst. 24.00 LAIS sistēmā nav atzīmējis studiju izvēli, reflektants automātiski tiek reģistrēts kā atteicies no konkursa un uz studiju vietu LKA vairs nevar pretendēt!

9. augustā līdz plkst. 23.59 uzņemšanas komisijas sekretārs apstiprina LAIS reģistrētos konkursa rezultātu datus un reflektantam nosūta informatīvu ziņojumu uz e-pastu par konkursa rezultātiem un studiju līgumu parakstīšanas laiku.

Iestājpārbaudījumu konkursa rezultāti reflektantiem būs pieejami LAIS profilos!


STUDIJU LĪGUMA PARAKSTĪŠANA

Bakalaura programmas studiju līgumu slēgšana  plānota klātienē, Rīgā, Ludzas ielā 24 11.–14. augustā (informācija tiks precizēta!).

Ja reflektants netiek šajos laikos uz līguma parakstīšanu – obligāti RAKSTVEIDĀ jāsazinās ar uzņemšanas komisiju!

Visi studiju pretendenti uz studiju līgumu parakstīšanu ņem līdzi un uzrāda uzņemšanas komisijai dokumentu oriģinālus un iesniedz dokumentu kopijas. Gadījumā, ja iesniegtie dati neatbilst tiem, kurus reflektants iesniedzis LKA Uzņemšanas sistēmā, pretendents tiek izslēgts no konkursa uz studiju vietām.


Neskaidrību un jautājumu gadījumā, droši rakstiet, zvaniet: 67114807, 29107218, e-pasts: studijas@lka.edu.lv.