ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmijas studējošajiem piešķir snieguma stipendijas

22.03.2018

Latvijas Kultūras akadēmija 2017./2018. studiju gada bakalaura un maģistra līmeņa studējošajiem piešķir snieguma stipendijas 29025,97 EUR apmērā. Stipendijas piešķirtas kā atbalsta instruments pētniecisko un pētniecībā balstītu radošo (gala un studiju) darbu izstrādei.

Stipendijas tiek piešķirtas saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas nolikumu par snieguma finansējuma piešķiršanu un izlietojumu, LKA pētniecības un pētniecībā balstītu jaunrades darbu atbalsta stipendiju piešķiršanas komisijas sēdes (19.03.2018) un rektores lēmumu.

Komisija izvērtēja 2017./2018. gada bakalaura un maģistra programmu studējošo pētniecisko un radošo darbību bakalaura vai maģistra darba izstrādē un, saskaņā ar atbildīgo katedru, programmu, apakšprogrammu un specializāciju vadītāju rekomendācijām, lēma par snieguma stipendiju piešķiršanu pētniecības darbu un pētniecībā balstītu jaunrades darbu izstrādei.

Studiju programmu vadītāji informēs stipendiātus par stipendiju piešķiršanu, to saņemšanas un atskaitīšanās kārtību.

Stipendijas saņēmējam kursa/bakalaura/maģistra darba titullapā, kā arī audiovizuālā darba titros un skatuves mākslas jaunrades darba informatīvajos un reklāmas materiālos jānorāda, ka darbs izstrādāts ar Latvijas Kultūras akadēmijas finansiālu atbalstu.

Snieguma finansējums ir valsts pamatbudžetā zinātniskajai darbībai paredzētā augstskolas finansējuma daļa, ko augstskolām piešķir par rezultātiem pētniecībā balstītas augstākās izglītības nodrošināšanā. Finansējuma mērķis ir stimulēt augstākās izglītības iestādes uzlabot savas darbības rezultātus, tiecoties uz izcilību izglītības procesā.