Audiovizuālā un skatuves māksla

Uzņemšana katru gadu

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

Plānotais budžeta vietu skaits: 15
Maksas studiju vietas: 15
Studiju maksa: 1900.00 EUR / gadā
Studiju ilgums: 2 gadi (4 semestri)
Studiju valoda: latviešu
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu maģistrs audiovizuālajā un skatuves mākslā

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Programmas mērķis ir nodrošināt unikālas, uz pētniecisku un jaunrades izcilību vērstas starpdisciplināras studijas, kas sniedz paplašinātas teorētiskas zināšanas par audiovizuālo un skatuves mākslu humanitārās zinātnes kontekstā, sniedz padziļinātu ieskatu audiovizuālās un skatuves mākslas jomās un to mijiedarbībā, kā arī dod iespēju studējošajiem izvēlēties vienu no programmas tematiskajām jomām (audiovizuālā māksla, teātra māksla, laikmetīgās dejas māksla) un tajā padziļināti apgūt kādu no pētniecības un mākslinieciskās jaunrades specializācijām (teorija, dramaturģija, teātra režija, filmu režija, horeogrāfija, filmu operatora māksla, aktiera māksla, producēšana). 

PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS

Programmu kopīgi izstrādājušas un īsteno LKA Audiovizuālās mākslas katedra un Skatuves mākslas katedra. Programmā realizētās idejas vairākus gadus testētas līdzšinājās LKA maģistra studiju apakšprogrammās "Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana" un "Teātra māksla", uz kuru bāzes izveidota jaunā programma. Tajā īpaši akcentēta mākslinieciskās jaunrades sasaiste ar tēmu teorētisku izpēti, tiek attīstīta studējošo prasme argumentēt savu zinātniskās pētniecības un mākslinieciskās jaunrades metožu un izteiksmes līdzekļu izvēli, veicināta spēja kritiski un analītiski reflektēt par darbu tapšanas procesu un rezultātu. Galvenie programmas jauninājumi ir starpdisciplinārā pieeja, veicinot programmas tematisko jomu un specializāciju mijiedarbību, pētnieciskās komponentes stiprināšana radošajā darbā, atvērtā un uz horizontālu sadarbību balstītā struktūra un iespējami individuāla pieeja katram studējošajam. Viena no programmas stratēģiskajām prioritātēm ir straptautiskās dimensijas stiprināšana un paplašināšana, veicinot studējošo un docētāju mobilitāti un starptautiskās sadarbības iespējas apmaiņas braucienos, vieslektoru piesaistē, meistardarbnīcās, kopražojumos u.c. Programmas struktūra veidota tā, lai sabalansētu teoriju, māksliniecisko pētniecību un praktisko darbību, radot labvēlīgu vidi teorētiskiem un mākslinieciskiem eksperimentiem.

Piesakoties studijām "Audiovizuālās un skatuves mākslas" programmā, reflektanti izvēlas vienu no programmas tematiskajām jomām – audiovizuālā māksla, teātra māksla vai laikmetīgās dejas māksla – un vienu no specializācijām – teorija, dramaturģija, teātra režija, filmu režija, horeogrāfija, filmu operatora māksla, aktiera māksla vai producēšana. 

Programmas tematisko jomu un specializāciju shēma

Jomas

Audiovizuālā māksla

Teātra māksla

Laikmetīgās dejas māksla

 

 

Specializācijas

Filmu režija

Teātra režija

Horeogrāfija

Aktiera māksla

Aktiera māksla

 

Dramaturģija

Dramaturģija

Dramaturģija

Producēšana

Producēšana

Producēšana

Teorija

Teorija

Teorija

Operatora māksla

 

 

 

STUDIJU REZULTĀTI

 • Padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences audiovizuālās un skatuves mākslas jaunrades darbu un teorētisku pētījumu sagatavošanā;
 • Izpratne par humanitārās zinātnes un mākslas teorijas un prakses vēsturisko attīstību un aktuālajiem procesiem, prasme teorētiskās zināšanas pielietot  jaunrades un pētnieciskajā praksē;
 • Izpratne par skatuves un audiovizuālo mākslu industrijas juridiskajiem un ētiskajiem aspektiem;
 • Plaši vietēji un starptautiski profesionāli kontakti skatuves un audiovizuālās mākslas jomās;
 • Prasmes darboties starpdisciplināros mākslas un pētniecības projektos, prasmes darboties komandā.

Programmas struktūra veidota tā, lai sabalansētu teoriju, māksliniecisko pētniecību un praktisko darbību. Programma strukturēta trijās daļās: obligātā daļa (A), ierobežotās izvēles daļa (B), izvēles daļa (C).

Obligātajā daļā ietilpst humanitāro zinātņu un mākslu teorētiskās izpētes studiju kursi 24 kredītpunktu (KP) apjomā un maģistra darba izstrāde 20 KP apjomā, kopā obligātajā daļā jāiegūst 44 KP. Programmas obligātās daļas studiju kursi nodrošina padziļinātas zināšanas par kultūras vispārējiem procesiem, to savstarpējo mijiedarbību nacionālā un starptautiskā kontekstā. Humanitāro zinātņu teorētisko atziņu un aktuālās problemātikas apguvi nodrošina šādi studiju kursi: Kultūras un mākslas fenomenu antropoloģiskie pētniecības principi (prof. R. Muktupāvela); Pētījumu metodes humanitārajās zinātnēs un akadēmiskā rakstīšana (prof. Anda Laķe un lekt. Līga Vinogradova); Pētījumi mākslās un mākslas zinātnēs: specifika, teorijas, metodes (prof. D. Teters); Performatīvās prakses (prof. V. Čakare); Kultūras un radošo industriju tiesiskais regulējums (viesdoc. I. J. Mihailovs). Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija iedalās šādos studiju kursos: Mūsdienu audiovizuālās un skatuves mākslas teorijas: virzieni, koncepti (prof. I. Pērkone-Redoviča, asoc. prof. D. Sīmanis, asoc. prof. Z. Kreicberga); Drāmas teorija, modernā dramaturģija un literatūra (prof. Z. Šiliņa, asoc. prof. L. Ulberte); Naratīva paņēmieni un montāža mākslā (asoc. prof. D. Sīmanis).

Maģistra darbs tiek veidots atbilstoši studējošā izvēlētajai tematiskajai jomai un specializācijai, un tas var būt: 1) teorētisks pētījums skatuves un/vai audiovizuālajā mākslā; 2) pētniecībā balstīts jaunrades darbs (izrāde, filma, performance, dramaturģisks darbs) ar teorētisku pamatojumu; 3) pētniecībā balstīta jaunrades darbu kopa ar teorētisku pamatojumu; 4) jaunrades darba vai jaunrades darbu kopas producēšana ar teorētisku pamatojumu.

Ierobežotās izvēles daļā iekļauti tematiskās jomas teorētiskie studiju kursi, kā arī specialitāšu teorijas un metodikas studiju kursi 29 KP apjomā un specialitātes prakse 3 KP apjomā, kopā ierobežotās izvēles daļā jāiegūst 32 KP. Ierobežotās izvēles daļas studiju kursos tiek veicināta un nodrošināta mākslinieciskās jaunrades sasaiste ar tēmu teorētisku izpēti, tiek attīstītas studējošo prasmes argumentēt savas zinātniskās pētniecības un mākslinieciskās jaunrades metožu un izteiksmes līdzekļu izvēles, veicināta spēja kritiski un analītiski reflektēt par darbu tapšanas procesu un rezultātu. Studējošiem ir iespēja izvēlēties vienu vai vairākus no B daļā piedāvātajiem teorētiskajiem studiju kursiem: Skatuves māksla un kino Latvijā: posmi, tendences, personības (prof. I. Pērkone-Redoviča, asoc. prof. L. Ulberte), Laikmetīgās dejas teorija (doc. R. Galkina); Teātra un kino dramaturģija (vieslekt. I. Briedis), kurus iespējams apgūt pamatlīmenī vai ar padziļinājumu semināru un papilduzdevumu veidā. Semināri tematiskās jomas teorijā iekļauj arī studējošā individuālu darbu mentora vadībā, visa studiju procesa gaitā pakāpeniski pētot un attīstot sev interesējošo pētniecisko tēmu. Praktisko profesionālo prasmju apguve galvenokārt tiks nodrošināta Specializācijas praktiskajās darbnīcās, kuras vadīs gan LKA docētāji, gan ārvalstu speciālisti, Tematiskajā jaunrades projektā, kas veicinās dažādu tematisko jomu un specializāciju studentu sadarbību, un Specializācijas praksē, kuru studējošie var īstenot Latvijas teātros, filmu studijās, starptautiskos filmēšanas projektos, jaunrades projektos, muzejos un pētniecības iestādēs u.c. Programmas starpdisciplinaritāte un plānotā studējošo iespēja daļēji pašiem kombinēt ierobežotās izvēles studiju kursus un meistardarbnīcas nodrošina stabilu pamatu tālākām mūžizglītības iespējām. 

Izvēles daļā Programmas studējošajam jāapgūst 4 KP: studējošais var izraudzīties kādu no Programmas paralēlās tematiskās jomas vai specializācijas studiju kursiem, vai LKA citās akadēmiskajās maģistra studiju programmās piedāvātajiem izvēles studiju kursiem, iegūt nepieciešamo KP apjomu LKA sadarbības augstskolās vai straptautiskās meistardarbnīcās. 

Katrā studiju semestrī studējošajam jāiegūst 20 KP.

Dokumentu pieņemšana: no 2019. gada 25. jūnija darba dienās plkst.13:00–16:00;  2019. gada 1.–5. jūlijā plkst. 10:00–17:00, 6. jūlijā plkst. 10:00–14:00.


Reflektantam jāierodas personīgi Latvijas Kultūras akadēmijā (Ludzas ielā 24) aizpildīt pieteikumu studijām, kam pievieno:

 1. pases vai identifikācijas kartes kopiju (uzrādot oriģinālu);
 2. augstāko izglītību apliecinoša dokumenta (diploms un diploma pielikums) kopiju (uzrādot oriģinālu);
 3. CV;
 4. motivācijas vēstuli (2000–3000 zīmju apjomā), kurā pamatota izvēle studēt programmā „Audiovizuālā un skatuves māksla”, norādot izvēlēto tematisko jomu un specializāciju;
 5. ar izvēlēto specializāciju saistīta radošo darbu izlase (audiovizuāli darbi, dramaturģiski darbi, fotogrāfijas, kadrējumu paraugi, teorētiski raksti vai esejas, projektu apraksti) vai radošo darbu apraksti un vizuālais materiāls (izrādes, performances u.c.) * ;
 6. iespējamās maģistra darba tēmas un ar to saistītās pētnieciskās intereses pamatojums;
 7. divas fotokartītes (3x4 cm);
 8. maksājuma izdruku par veikto reflektanta reģistrācijas maksu 30,00 EUR 

Iesniedzot dokumentus studijām, reģistrācijas maksājumu nav iespējams veikt uz vietas Kultūras akadēmijā, tādēļ tas ir jāizdara jau pirms tam! Līdzi jāņem tikai pārskaitījumu apliecinošs dokuments. Paldies par sapratni!


Rekvizīti maksājuma veikšanai:
Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. nr. 90000039164
Valsts kase TRELLV22
LV60TREL9220020000000


[*] Radošo darbu izlase ir 3-5 reflektanta radošie darbi vai to dokumentācija, kurus reflektants uzskata par savu līdzšinējo radošo pieredzi vislabāk reprezentējošiem atbilstoši izvēlētajai programmas tematiskajai jomai un specializācijai.

Specializācija

Radošo darbu piemēri

Teorija

Raksti, referāti, recenzijas u.tml.

Dramaturģija

Lugas, scenāriji u.tml.

Teātra režija

Izrādes: video ieraksts, foto no izrādes, recenzijas, atsauksmes u.tml.

Filmu režija

Filmas, videoklipi u.tml.: filmas kopija, recenzijas, atsauksmes u.tml.

Horeogrāfija

Izrādes, filmas u.tml.: video ieraksts, cita veida dokumentācija, atsauksmes u.c.

Filmu operatora māksla

Filmas, videoklipi u.tml.: filmas kopija

Aktiera māksla

Lomas, dalība izrādēs un performancēs: izrādes video ieraksts, foto no izrādes, recenzijas, atsauksmes u.tml.

Producēšana

Realizētie projekti: projekta apraksts, dokumentācija (video, foto), atsauksmes, recenzijas u.tml.

Lūdzam iesniegt radošo darbu izlasi izdrukās (teksta materiāli, foto), kā arī pievienot USB zibatmiņu, kurā ievietoti video materiāli, izdruku materiāli pdf failos un CV, motivācijas vēstule un potenciālās maģistra tēmas un ar to saistītās pētnieciskās intereses pamatojums pdf failos. Uz zibatmiņas lūdzam norādīt reflektanta vārdu, uzvārdu un telefona numuru.

Vēlamais iesniegšanas formāts:

Attēliem, fotogrāfijām: JPEG, vismaz 72 dpi, vismaz 2 MB (ne lielāks par 5MB), garākā attēla mala vismaz 1920px;

Videomateriāliem, filmām: MP4, H.264, FullHD (1920px x1080px), 25 fps, 20 Mbps.

 

2019. gada 8.–12. jūlijs (IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS,Iespējamas izmaiņas!)

Pirmdiena 
08.07.
Otrdiena 
09.07.
Trešdiena
10.07.
Ceturtdiena
11.07.
Piektdiena
12.07.
15:00
Tests angļu (vācu, franču 
val.) zināšanu pārbaudei.
Ludzas 24, zāle

10:00
Radošais konkurss 
1. kārta
(bez reflektantu 
klātbūtnes).

14:00
Radošā konkursa 
1. kārtas rezultātu 
izziņošana LAIS sistēmā.

15:00
Tests zināšanu pārbaudei 
kultūras teorijā un 
vēsturē
Ludzas 24, zāle

9:00
Radošais konkurss
2. kārta
Elijas ielā 17, 3. stāvs
(reflektantiem tiek doti 
otrās kārtas uzdevumi).

16:00
Radošais konkurss 
2. kārta
Elijas ielā 17, 3. stāvs
Klātienē ierodas reflektanti, 
kas sagatavojuši producentu 
uzdevumu prezentācijas.

17:00
Radošais konkurss 
2. kārta
Elijas ielā 17, 3. stāvs
Klātienē ierodas reflektanti, 
kas sagatavojuši teātra 
režijas un aktiera mākslas 
uzdevumu prezentācijas.

17:00–18:00
Radošais konkurss 
2. kārta
Elijas ielā 17, 3. stāvs
Filmēto uzdevumu 
nodošana komisijai.

9:00
Radošais konkurss 
2. kārta
(bez reflektantu klātbūtnes, 
uzņemšanas komisija vērtē 
2. kārtas darbus).

12:00
Radošā konkursa 
2. kārta 
Rezultātu izziņošana 
LAIS sistēmā.

15:00
Radošais konkurss 
3. kārta
Elijas ielā 17, 
3. stāvs
Kolokvijs.
Uzņemšanas
komisijas pārrunas
ar reflektantiem
pēc iepriekš
izziņota saraksta.

22:00
Radošā konkursa 
3. kārtas rezultātu 
izziņošana LAIS sistēmā.

Līgumu slēgšana
sestdien, 
13.07.2019. vai pirmdien, 
15.07.2019.
Ludzas ielā 24


 • TESTS angļu (vai vācu, vai franču) valodas zināšanu pārbaudei;
 • TESTS zināšanu pārbaudei kultūras teorijā un vēsturē;
 • RADOŠAIS KONKURSS.

TESTS angļu (vai vācu, vai franču) valodas zināšanu pārbaudei

Iestājpārbaudījuma mērķis ir pārbaudīt reflektantu vispārējo kompetenci attiecīgajā svešvalodā – lasīšanas izpratni, vārdu krājumu, valodas struktūru lietošanu, rakstīšanas prasmes. Iestājpārbaudījuma grūtības pakāpe atbilst Eiropas Padomes apstiprinātā „Vienotā valodu zināšanu ietvara” B2 līmenim. Lai sekmīgi nokārtotu iestājpārbaudījumu atbilstošajā svešvalodā, reflektantam ir jābūt patstāvīgam šīs valodas lietotājam, proti, jāspēj demonstrēt sekojošas valodas kompetences:

 • saprast galveno sarežģītā tekstā gan par konkrētiem, gan abstraktiem tematiem, kā arī par profesionāliem jautājumiem izvēlētajā studiju jomā;
 • kopumā izmantot leksiku pareizi (atsevišķos gadījumos ir pieļaujama nepareiza vārdu izvēle, kas netraucē saziņai);
 • kopumā pareizi pielietot gramatikas likumus (atsevišķos gadījumos ir pieļaujamas nesistemātiskas kļūdas, kas nerada pārpratumus saziņā).

Iestājpārbaudījuma laikā vārdnīcu lietošana nav atļauta. Iestājpārbaudījumā visas reflektantu svešvalodas prasmes tiek vērtētas integrēti ar vienu vērtējumu 100 punktu sistēmā.  Reflektanti var nekārtot iestājpārbaudījumu svešvalodā, ja viņi var apliecināt savas svešvalodas prasmes ar sertifikātu par kāda starptautiski atzīta eksāmena nokārtošanu Eiropas valodu prasmju sistēmas B2 vai augstākā līmenī, kuru var pielīdzināt iestājeksāmena vērtējumam. Svešvalodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija ir jāiesniedz LKA Uzņemšanas komisijā kopā ar brīvā formā rakstītu iesniegumu par tā pielīdzināšanu iestājpārbaudījuma vērtējumam. Reflektantu citās institūcijās izdoto svešvalodas zināšanu apliecinošo dokumentu pielīdzināšanu LKA iestājpārbaudījuma vērtējumam veic LKA iestājpārbaudījumu komisija attiecīgajā svešvalodā.

Akadēmijas humanitāro zinātņu bakalauri mākslās, kuri bakalaura grādu ieguvuši ne vairāk kā pirms 10 gadiem un vismaz divus semestrus Akadēmijā sekmīgi apguvuši angļu (vai vācu, vai franču) valodas kursu, šo pārbaudījumu var nekārtot, bet reģistrēt bakalaura studiju svešvalodas gala pārbaudījuma rezultātu vai svešvalodas eksāmenu vidējo atzīmi.

TESTS zināšanu pārbaudei kultūras teorijā un vēsturē

Iestājpārbaudījuma uzdevums ir noteikt reflektantu zināšanu kultūras teorijas un vēstures jautājumos atbilstību tam zināšanu līmenim, kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi varētu uzsākt studijas akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Mākslas”, kā arī prasmi orientēties Latvijas un pasaules kultūras norišu aktualitātēs.

Testu veido 100 slēgtie jautājumi, katram jautājumam ir norādīti četri atbilžu varianti. Testa kārtotāja uzdevums ir izvēlēties vienu pareizo atbilžu variantu un atzīmēt to testa anketā. Testa vērtējumā katra pareizā atbilde dod 1 ieskaites punktu. Piemēram, pareizi atbildot uz 70 jautājumiem, reflektants iegūst 70 ieskaites punktus. Pārbaudījuma ilgums – 2 stundas 30 minūtes.

Testā ietverti jautājumi par sekojošām kultūras teorijas un kultūras vēstures tēmām:

 • Aktuālie kultūras dzīves notikumi Latvijā un pasaulē;
 • Kultūras teorija un kultūras zinātnes;
 • Filozofija un filozofijas vēsture;
 • Reliģijas un reliģiju vēsture;
 • Tēlotājas mākslas un arhitektūras vēsture;
 • Literatūras vēsture;
 • Mūzikas vēsture;
 • Teātra un kino vēsture.

Lai veiksmīgi nokārtotu testu kultūras teorijā un vēsturē, reflektantam ir nepieciešamas faktoloģiskās zināšanas par iepriekšminētajām tēmām, kā arī spēja izsecināt pareizo atbildi, balstoties uz jautājumā ietvertajām norādēm un atbilžu variantu atbilstības uzdotajam jautājumam novērtējumu.

Reflektanti, kuri bakalaura grādu ieguvuši Latvijas Kultūras akadēmijā, var šo pārbaudījumu nekārtot, bet reģistrēt bakalaura studiju A un B daļas kursu vidējo atzīmi un bakalaura darba vērtējumu

RADOŠAIS KONKURSS

Radošais konkurss notiek 3 kārtās. Katra no kārtām tiek vērtēta kā patstāvīgs pārbaudījums pēc 100 punktu sistēmas. Lai turpinātu pārbaudījumus, reflektantam katrā radošā konkursa kārtā jāsaņem ne mazāk kā 40 punkti.Ja punktu skaits ir mazāks, reflektants zaudē iespēju piedalīties nākošajā kārtā.

 1. kārta. Iestājpārbaudījumu radošajā konkursā iesniegto darbu izvērtēšana. Darbi tiek vērtēti bez reflektanta klātbūtnes.
 2. kārta. Radošie uzdevumi (individuāli vai grupās) saistībā ar reflektanta izvēlēto tematisko jomu un specializāciju:  komisijas dotas tēmas interpretācija teorētiskā esejā, dramaturģiskā materiālā, filmas fragmentā, skatuves priekšnesumā vai projekta prezentācijā.  Radošie uzdevumi tiek doti 2. kārtas sākumā, norādot precīzu laiku to īstenošanai. Norādītajā laikā reflektanti prezentē sagatavotos uzdevumus Iestājpārbaudījumu komisijai, atbildot uz komisijas uzdotajiem jautājumiem saistībā ar  2. kārtas radošā darba ideju, metodi, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu pielietojumu, sadarbības kvalitāti u.c.
 3. kārta. Kolokvijs. Reflektantam jāspēj skaidri un pamatoti izklāstīt savu iespējamo maģistra darba tēmu, pētniecisko interesi un motivāciju studēt programmā, uzrādot savas zināšanas par audiovizuālās un skatuves mākslas procesiem Latvijā un pasaules kontekstā. Komisija var uzdot papildus jautājumus par kultūru, mākslu un reflektanta pasaules redzējumu, kā arī par reflektanta radošo darbu iecerēm.
Antra Cilinska
Docente

Režisore-producente, Jura Podnieka Studijas direktore, Mg.art. Latvijas kultūras akadēmijas docētāju komandai pievienojusies 2009. gadā.

Pilnais apraksts
Valda Čakare
Profesore

Teātra zinātniece un kritiķe Valda Čakare ir Akadēmijas profesore kopš 1998. gada. Kultūras portālā Satori par V.Čakari ir teikts, ka viņa “katru dienu runā par teātri. Reizēm arī kaut ko uzraksta”.

Pilnais apraksts
Ramona Galkina
Docente

Mg. art., horeogrāfe, dejotāja, docētāja R. Galkina ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2003. gada, pasniedz Feldenkraisa metodi RPIVA un Moderno deju un laikmetīgo deju J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (2004-2013). Aktīvi darbojas Latvijas laikmetīgās dejas jomā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Zane Kreicberga
Asociētā profesore

Mg. art. Zane Kreicberga strādā Akadēmijā kopš 2000. gada, sākotnēji kā skatuves kustības pasniedzēja aktieriem un režisoriem, bet kopš 2010. gada aptverot arī laikmetīgā teātra teoriju un menedžmentu. Viņa ir viena no nu jau leģendārā aktieru un režisoru kursa absolventiem, kas Pētera Krilova un Annas Eižvertiņas vadībā pabeidza Akadēmiju 1997. gadā.

Pilnais apraksts
Pēteris Krilovs
Profesors

Filmu un teātra režisors. Absolvējis Valsts Vissavienības Kinematogrāfijas institūtu Maskavā (1975). Akadēmijā strādā no 1993.gada. Bijis aktiermeistarības pedagogs Tautas kinoaktieru studijā (1986.-1988), Latvijas Mūzikas akadēmijā (1988- 1993.) Daugavpils teātra aktieru kursiem, un teātra režijas pedagogs Latvijas Mākslas Akadēmijā (1993-1997).

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Ivans Jānis Mihailovs
Viesdocents

Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ir Akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmu absolvents, kas savas akadēmiskās un zinātniskās intereses tiesību un kultūras jomā apvieno ar jurista un vadītāja pienākumiem izglītības uzraudzības un kvalitātes vērtēšanas jomā, kā arī docenta amatu Rīgas Stradiņa universitātē.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Pilnais apraksts
Inga Pērkone-Redoviča
Profesore

Kino zinātniece, no 2004. gada Akadēmijas Teātra un audiovizuālās mākslas katedras vadītāja, Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, Dr.art. Bakalaura studiju apakšprogrammas „Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija” vadītāja (kopā ar doc. Zani Kreicbergu). Bijusi Rīgas Kino muzeja direktore (1993–2004) un galvenā fondu glabātāja (1988–1993).

Pilnais apraksts
Elmārs Seņkovs
Asociētā profesora p.i.

Mg.art., Latvijas Nacionālajā teātra režisors, režijas un aktiermeistarības docētājs. Strādājis Valmieras Drāmas teātrī, Rīgas Krievu teātrī, Dailes teātrī un neatkarīgajā teātrī Dirty Deal Teatro.

Pilnais apraksts
Dāvis Sīmanis
Asociētais profesors

Starptautiski novērtēts un skatītāju atzīts kino un montāžas režisors, publicists, kopš 2013. gada Latvijas Kultūras akadēmijas Mākslas zinātņu doktors, kino teorijas, montāžas un režijas docents, vienlaikus arī Helsinku Ālto universitātes (Helsinki University of Technology) Dokumentālā kino režijas katedras asociētais profesors. Absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu vēsturē.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Profesionālās aktivitātes saistītas ar darbību starptautiskos zinātniskos projektos un organizācijās, no kurām aktuālākās - starptautiskās Francijas-ASV pētnieku grupas projekta „Metaphor in the Political Debate of Austerity Programs“ pētniece, Starptautiskā Komunikoloģijas institūta Vašingtonā ASV /ICI, International Communicology Institute/ īstenā locekle, Starptautiskā zinātniskā izdevuma Philologica Wratislaviensia: from Grammar to Discourse (Peter Lang izdevniecība) zinātniskās padomes locekle, starptautiskā zinātniskā un mākslinieciskā projekta Metamind vadītāja, Starptautisko semiotisko pētījumu asociācijas /IASS-AIS, International Association for Semiotic Studies/ Valdes locekle un oficiālā Latvijas pārstāve

Pilnais apraksts