Audiovizuālā un skatuves māksla

Uzņemšana 2022. gadā

Kategorija: Maģistra studijas

Pilna laika studijas

Budžeta un maksas studiju vietu skaits

  

»

 

Tiks precizēts

Studiju maksa

 

»

 

Tiks precizēta

Studiju ilgums

 

»

 

2 gadi (4 semestri)

Studiju valoda

 

»

 

Latviešu

Iegūstamais grāds

 

»

 

Humanitāro zinātņu maģistrs audiovizuālajā un skatuves mākslā

Studiju norises vieta

 

»

 

LKA (Rīga, Ludzas iela 24); LKA Nacionālā filmu skola (Rīga, Elijas iela 17)

Specializācijas prakse » 

120 stundu prakse

Starptautiskās mobilitātes iespējas

 

»

 

Studijas, prakse un absolventu prakse 
ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību 
stipendijas un piedalīties vasaras skolās

Programmas vadītāja » 

prof. Zane Kreicberga

PROGRAMMAS MĒRĶIS

Programmas mērķis ir nodrošināt unikālas, uz pētniecisku un jaunrades izcilību vērstas starpdisciplināras studijas, kas sniedz paplašinātas teorētiskas zināšanas par audiovizuālo un skatuves mākslu humanitārās zinātnes kontekstā, sniedz padziļinātu ieskatu audiovizuālās un skatuves mākslas jomās un to mijiedarbībā, kā arī dod iespēju studējošajiem izvēlēties vienu no programmas tematiskajām jomām (audiovizuālā māksla, teātra māksla, laikmetīgās dejas māksla) un tajā padziļināti apgūt kādu no pētniecības un mākslinieciskās jaunrades specializācijām (teorija, dramaturģija, teātra režija, filmu režija, horeogrāfija, filmu operatora māksla, aktiera māksla, producēšana). 

PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS

Programmu kopīgi izstrādājušas un īsteno LKA Audiovizuālās mākslas katedra un Skatuves mākslas katedra. Programmā realizētās idejas vairākus gadus testētas līdzšinājās LKA maģistra studiju apakšprogrammās "Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana" un "Teātra māksla", uz kuru bāzes izveidota jaunā programma. Tajā īpaši akcentēta mākslinieciskās jaunrades sasaiste ar tēmu teorētisku izpēti, tiek attīstīta studējošo prasme argumentēt savu zinātniskās pētniecības un mākslinieciskās jaunrades metožu un izteiksmes līdzekļu izvēli, veicināta spēja kritiski un analītiski reflektēt par darbu tapšanas procesu un rezultātu. Galvenie programmas jauninājumi ir starpdisciplinārā pieeja, veicinot programmas tematisko jomu un specializāciju mijiedarbību, pētnieciskās komponentes stiprināšana radošajā darbā, atvērtā un uz horizontālu sadarbību balstītā struktūra un iespējami individuāla pieeja katram studējošajam. Viena no programmas stratēģiskajām prioritātēm ir straptautiskās dimensijas stiprināšana un paplašināšana, veicinot studējošo un docētāju mobilitāti un starptautiskās sadarbības iespējas apmaiņas braucienos, vieslektoru piesaistē, meistardarbnīcās, kopražojumos u.c. Programmas struktūra veidota tā, lai sabalansētu teoriju, māksliniecisko pētniecību un praktisko darbību, radot labvēlīgu vidi teorētiskiem un mākslinieciskiem eksperimentiem.

Piesakoties studijām "Audiovizuālās un skatuves mākslas" programmā, reflektanti izvēlas vienu no programmas tematiskajām jomām – audiovizuālā māksla, teātra māksla vai laikmetīgās dejas māksla – un vienu no specializācijām – teorija, dramaturģija, teātra režija, filmu režija, horeogrāfija, filmu operatora māksla, aktiera māksla vai producēšana. 

Programmas tematisko jomu un specializāciju shēma

Jomas

Audiovizuālā māksla

 Teātra māksla

Laikmetīgās dejas māksla

Specializācijas

Filmu režija

 Teātra režija

Horeogrāfija

Aktiera māksla

 Aktiera māksla

 

Dramaturģija

 Dramaturģija

Dramaturģija

Producēšana

 Producēšana

Producēšana

Teorija

 Teorija

Teorija

Operatora māksla

 

 

 

STUDIJU REZULTĀTI

 • Padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences audiovizuālās un skatuves mākslas jaunrades darbu un teorētisku pētījumu sagatavošanā;
 • Izpratne par humanitārās zinātnes un mākslas teorijas un prakses vēsturisko attīstību un aktuālajiem procesiem, prasme teorētiskās zināšanas pielietot  jaunrades un pētnieciskajā praksē;
 • Izpratne par skatuves un audiovizuālo mākslu industrijas juridiskajiem un ētiskajiem aspektiem;
 • Plaši vietēji un starptautiski profesionāli kontakti skatuves un audiovizuālās mākslas jomās;
 • Prasmes darboties starpdisciplināros mākslas un pētniecības projektos, prasmes darboties komandā.

Programmas struktūra veidota tā, lai sabalansētu teoriju, māksliniecisko pētniecību un praktisko darbību. Programma strukturēta trijās daļās: obligātā daļa (A), ierobežotās izvēles daļa (B), izvēles daļa (C).

Obligātajā daļā ietilpst humanitāro zinātņu un mākslu teorētiskās izpētes studiju kursi 24 kredītpunktu (KP) apjomā un maģistra darba izstrāde 20 KP apjomā, kopā obligātajā daļā jāiegūst 44 KP. Programmas obligātās daļas studiju kursi nodrošina padziļinātas zināšanas par kultūras vispārējiem procesiem, to savstarpējo mijiedarbību nacionālā un starptautiskā kontekstā. Humanitāro zinātņu teorētisko atziņu un aktuālās problemātikas apguvi nodrošina šādi studiju kursi: Kultūras un mākslas fenomenu antropoloģiskie pētniecības principi (prof. R. Muktupāvela); Pētījumu metodes humanitārajās zinātnēs un akadēmiskā rakstīšana (prof. Anda Laķe un lekt. Līga Vinogradova); Pētījumi mākslās un mākslas zinātnēs: specifika, teorijas, metodes (prof. D. Teters); Performatīvās prakses (prof. V. Čakare); Kultūras un radošo industriju tiesiskais regulējums (viesdoc. I. J. Mihailovs). Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija iedalās šādos studiju kursos: Mūsdienu audiovizuālās un skatuves mākslas teorijas: virzieni, koncepti (prof. I. Pērkone-Redoviča, asoc. prof. D. Sīmanis, asoc. prof. Z. Kreicberga); Drāmas teorija, modernā dramaturģija un literatūra (prof. Z. Šiliņa, asoc. prof. L. Ulberte); Naratīva paņēmieni un montāža mākslā (asoc. prof. D. Sīmanis).

Maģistra darbs tiek veidots atbilstoši studējošā izvēlētajai tematiskajai jomai un specializācijai, un tas var būt: 1) teorētisks pētījums skatuves un/vai audiovizuālajā mākslā; 2) pētniecībā balstīts jaunrades darbs (izrāde, filma, performance, dramaturģisks darbs) ar teorētisku pamatojumu; 3) pētniecībā balstīta jaunrades darbu kopa ar teorētisku pamatojumu; 4) jaunrades darba vai jaunrades darbu kopas producēšana ar teorētisku pamatojumu.

Ierobežotās izvēles daļā iekļauti tematiskās jomas teorētiskie studiju kursi, kā arī specialitāšu teorijas un metodikas studiju kursi 29 KP apjomā un specialitātes prakse 3 KP apjomā, kopā ierobežotās izvēles daļā jāiegūst 32 KP. Ierobežotās izvēles daļas studiju kursos tiek veicināta un nodrošināta mākslinieciskās jaunrades sasaiste ar tēmu teorētisku izpēti, tiek attīstītas studējošo prasmes argumentēt savas zinātniskās pētniecības un mākslinieciskās jaunrades metožu un izteiksmes līdzekļu izvēles, veicināta spēja kritiski un analītiski reflektēt par darbu tapšanas procesu un rezultātu. Studējošiem ir iespēja izvēlēties vienu vai vairākus no B daļā piedāvātajiem teorētiskajiem studiju kursiem: Skatuves māksla un kino Latvijā: posmi, tendences, personības (prof. I. Pērkone-Redoviča, asoc. prof. L. Ulberte), Laikmetīgās dejas teorija (doc. R. Galkina); Teātra un kino dramaturģija (vieslekt. I. Briedis), kurus iespējams apgūt pamatlīmenī vai ar padziļinājumu semināru un papilduzdevumu veidā. Semināri tematiskās jomas teorijā iekļauj arī studējošā individuālu darbu mentora vadībā, visa studiju procesa gaitā pakāpeniski pētot un attīstot sev interesējošo pētniecisko tēmu. Praktisko profesionālo prasmju apguve galvenokārt tiks nodrošināta Specializācijas praktiskajās darbnīcās, kuras vadīs gan LKA docētāji, gan ārvalstu speciālisti, Tematiskajā jaunrades projektā, kas veicinās dažādu tematisko jomu un specializāciju studentu sadarbību, un Specializācijas praksē, kuru studējošie var īstenot Latvijas teātros, filmu studijās, starptautiskos filmēšanas projektos, jaunrades projektos, muzejos un pētniecības iestādēs u.c. Programmas starpdisciplinaritāte un plānotā studējošo iespēja daļēji pašiem kombinēt ierobežotās izvēles studiju kursus un meistardarbnīcas nodrošina stabilu pamatu tālākām mūžizglītības iespējām. 

Izvēles daļā Programmas studējošajam jāapgūst 4 KP: studējošais var izraudzīties kādu no Programmas paralēlās tematiskās jomas vai specializācijas studiju kursiem, vai LKA citās akadēmiskajās maģistra studiju programmās piedāvātajiem izvēles studiju kursiem, iegūt nepieciešamo KP apjomu LKA sadarbības augstskolās vai straptautiskās meistardarbnīcās. 

Katrā studiju semestrī studējošajam jāiegūst 20 KP.

Tiks precizēti

 

 

 

Piesakies studijām elektroniski


Reģistrējot pieteikumu studijām, reflektants aizpilda pieteikuma anketu Akadēmijas uzņemšanas sistēmā www.uznemsana.lka.edu.lv, kurā reflektants arī apliecina, ka ir iepazinies ar Akadēmijas Uzņemšanas noteikumiem maģistra studiju programmās.

Iepriekš sagatavo un pievieno elektroniskajam pieteikumam dokumentu kopijas


Pieteikumam pievieno nepieciešamo dokumentu kopijas pdf formātā: 

 • pases vai personas apliecības kopiju;
 • augstāko izglītību apliecinošus dokumentu (diplomu par bakalaura akadēmiskā grāda vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu un diploma pielikumu) kopijas;
 • elektroniskā maksājuma uzdevumu par veikto reflektanta reģistrācijas maksu

Iepriekš sagatavo un pievieno elektroniskajam pieteikumam ieskatu savā radošajā darbībā


Maģistra studiju programmas “Audiovizuālā un skatuves māksla” reflektants pieteikumam pievieno:

 • CV (pdf., jpg. vai word formātā)
 • motivācijas vēstuli (pdf., jpg. vai word formātā) 2000–3000 rakstzīmju apjomā, kurā pamatota studiju apakšprogrammas izvēle.
 • iespējamās maģistra darba tēmas un ar to saistītās pētnieciskās intereses pamatojumu pdf. formātā 
 • 3-5 radošo darbu izlasi ar komentāru, ievietojot to elektroniskajā pieteikuma anketā norādītajā Dropbox saitē.

Bāreņi un bērni, kuri palikuši bez abu vecāku apgādības, līdz 24 gadu vecumam, uzrādot valsts sociālās nodrošināšanas iestādes izsniegta dokumenta oriģinālu, kā arī 1. grupas invalīdi, uzrādot attiecīgu dokumentu, no reģistrācijas maksas un papildu maksas par iestājpārbaudījumiem tiek atbrīvoti.

Personas, kuras bakalaura grādu ieguvušas ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām veic akadēmisko grādu un diplomu ekspertīzi Latvijas Akadēmiskās informācijas centrā (informācija: www.aic.lv)


Rekvizīti maksājuma veikšanai

 

Latvijas Kultūras akadēmija

Reģ. nr. 90000039164

Valsts kase TRELLV22 LV60TREL9220020000000

Maksājuma mērķis: 21359 Reģistrācijas maksa, Vārds Uzvārds, Personas kods

 


Specializācija

Radošo darbu piemēri

Teorija

Raksti, referāti, recenzijas u.tml.

Dramaturģija

Lugas, scenāriji u.tml.

Teātra režija

Izrādes: video ieraksts, foto no izrādes, recenzijas, atsauksmes u.tml.

Filmu režija

Filmas, videoklipi u.tml.: filmas kopija, recenzijas, atsauksmes u.tml.

Horeogrāfija

Izrādes, filmas u.tml.: video ieraksts, cita veida dokumentācija, atsauksmes u.c.

Filmu operatora māksla

Filmas, videoklipi u.tml.: filmas kopija

Aktiera māksla

Lomas, dalība izrādēs un performancēs: izrādes video ieraksts, foto no izrādes, recenzijas, atsauksmes u.tml.

Producēšana

Realizētie projekti: projekta apraksts, dokumentācija (video, foto), atsauksmes, recenzijas u.tml.

Lūdzam iesniegt radošo darbu izlasi izdrukās (teksta materiāli, foto), kā arī pievienot USB zibatmiņu, kurā ievietoti video materiāli, izdruku materiāli pdf failos un CV, motivācijas vēstule un potenciālās maģistra tēmas un ar to saistītās pētnieciskās intereses pamatojums pdf failos. Uz zibatmiņas lūdzam norādīt reflektanta vārdu, uzvārdu un telefona numuru.

Videomateriālu iesniegšanas formāts:

*.MP4 (H.264), 1080p, 25p, 20 Mbps. Iespējams iesniegt citā formātā, bet tad ir nepieciešams reflektanta rakstisks pamatojums materiālu iesniedzot (arhīva materiāls, filmēts pirms vairākiem gadiem utml.)

Fotogrāfiju iesniegšanas formāts:

*.JPG (JPEG fails), vismaz 5 megapikseļu (MP) izšķirtspēja, 72 dpi (punkti uz collu), garākā mala vismaz 1700 pikseļu (px).

 

Radošais konkurss


Radošais konkurss notiek 3 kārtās. Katra no kārtām tiek vērtēta kā patstāvīgs pārbaudījums pēc 100 punktu sistēmas. Lai turpinātu pārbaudījumus, reflektantam katrā radošā konkursa kārtā jāsaņem ne mazāk kā 40 punkti. Ja punktu skaits ir mazāks, reflektants zaudē iespēju piedalīties nākošajā kārtā.

1. kārta

Iestājpārbaudījumu radošajā konkursā iesniegto darbu izvērtēšana. Darbi tiek vērtēti bez reflektanta klātbūtnes.

2. kārta

Radošie uzdevumi (individuāli vai grupās) saistībā ar reflektanta izvēlēto tematisko jomu un specializāciju:  specializācijai "Teorija" – teorētiska eseja, specializācijai "Dramaturģija" – dramaturģisks materiāls, specializācijām "Filmu režija" un "Operatora māksla" – filmas fragments, specializācijām "Teātra režija", "Aktiera māksla" un "Horeogrāfija" – skatuves priekšnesums. Radošie uzdevumi tiek doti 2. kārtas sākumā, norādot precīzu laiku to īstenošanai. Norādītajā laikā reflektanti iesniedz un/vai prezentē sagatavotos uzdevumus Iestājpārbaudījumu komisijai, vajadzības gadījumā atbildot uz komisijas uzdotajiem jautājumiem saistībā ar 2. kārtas radošā darba ideju, metodi, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu pielietojumu, sadarbības kvalitāti u.c. 

3. kārta

Pārrunas. Reflektantam jāspēj skaidri un pamatoti izklāstīt savu iespējamo maģistra darba tēmu, pētniecisko interesi un motivāciju studēt programmā, uzrādot savas zināšanas par audiovizuālās un skatuves mākslas procesiem Latvijā un pasaules kontekstā. Tiek noskaidrotas reflektanta zināšanas kultūras teorijā un vēsturē, izpratne un spējas formulēt viedokli par kultūrpolitikas, audiovizuālās un skatuves mākslas jomas aktuāliem jautājumiem, kā arī svešvalodas (angļu, vācu vai franču valodas) zināšanas.

Visu pievienoto failu nosaukumam jāsākas ar reflektanta vārdu un uzvārdu!
(Piemēram: ‘Ieva_Berzina_lugas’ vai ‘Ieva_Berzina_filma_1’).

Radošo darbu videomateriālus, fotogrāfijas un PDF dokumentus nepieciešams augšupielādēt izmantojot Dropbox mākoņservisu.

Saite maģistra programmas “Audiovizuāla un skatuves māksla” reflektantiem -- https://www.dropbox.com/request/g744Xbdns1vZaum79zMv

Visu pievienoto failu nosaukumam jāsākas ar reflektanta vārdu un uzvārdu! (Piemēram: ‘Ieva_Berzina_lugas’ vai ‘Ieva_Berzina_filma_1’).
Lūdzam radošo darbu izlasei pievienot komentāru atsevišķā PDF failā. Komentārā jābūt pievienoto darbu uzskaitījumam un īsam raksturojumam.

Videomateriālu iesniegšanas formāts: *.MP4 (H.264), 1080p, 25p, 20 Mbps. 
Iespējams iesniegt citā formātā, bet tad ir nepieciešams reflektanta rakstisks pamatojums materiālu iesniedzot (arhīva materiāls, filmēts pirms vairākiem gadiem utml.)

Fotogrāfiju iesniegšanas formāts: *.JPG (JPEG fails), vismaz 5 megapikseļu (MP) izšķirtspēja, 72 dpi (punkti uz collu), garākā mala vismaz 1700 pikseļu (px).

Detalizēts video iesniegšanas formāts: 
MP4, H.264, 1080p25 
Format: H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) 
Codec: MainConcept H.264 video 
TV Standart: PAL 
Resolution: 1920x1080 (1080p) 
Frame rate: 25fps 
Field order: No fields (progressive) 
Pixel Aspect Ratio: Square Pixels 
Profile: High 
Level: 4,2 
Bitrate encoding: CBR (Constant bitrate) 
Target Bitrate: 20 
Audio: AAC, 320kbps, 48kHz, stereo 

Jautājumi: Dainis Juraga, dainis@kinozeme.lv, tālr.+371 29417112

Ivo Briedis
Lektors

Mg. art. Dramaturgs, scenārists, režisors, kurš aktīvi strādā gan teātra, ieskaitot radioteātri un ekperimentālās skatuves, gan filmu nozarē, kā spēlfilmās, tā arī animācijā un dokumentālajā kino. Kā autors viņš ir ieguvis balvas gan nacionālajā, gan starptautiskajā mērogā, un kopš 2016. gada lasa lekcijas Kultūras akadēmijas filmu un teātra mākslas studentiem. 

Pilnais apraksts
Antra Cilinska
Docente

Režisore-producente, Jura Podnieka Studijas direktore, Mg.art. Latvijas kultūras akadēmijas docētāju komandai pievienojusies 2009. gadā.

Pilnais apraksts
Valda Čakare
Profesore

Teātra zinātniece un kritiķe Valda Čakare ir Akadēmijas profesore kopš 1998. gada. Kultūras portālā Satori par V.Čakari ir teikts, ka viņa “katru dienu runā par teātri. Reizēm arī kaut ko uzraksta”.

Pilnais apraksts
Ramona Galkina
Asociētā profesore

Mg. art., horeogrāfe, dejotāja, docētāja R. Galkina ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2003. gada, pasniedz Feldenkraisa metodi RPIVA un Moderno deju un laikmetīgo deju J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (2004-2013). Aktīvi darbojas Latvijas laikmetīgās dejas jomā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Zane Kreicberga
Profesore

Mg. art. Zane Kreicberga strādā Akadēmijā kopš 2000. gada, sākotnēji kā skatuves kustības pasniedzēja aktieriem un režisoriem, bet kopš 2010. gada aptverot arī laikmetīgā teātra teoriju un menedžmentu. Viņa ir viena no nu jau leģendārā aktieru un režisoru kursa absolventiem, kas Pētera Krilova un Annas Eižvertiņas vadībā pabeidza Akadēmiju 1997. gadā.

Pilnais apraksts
Pēteris Krilovs
Profesors

Filmu un teātra režisors. Absolvējis Valsts Vissavienības Kinematogrāfijas institūtu Maskavā (1975). Akadēmijā strādā no 1993.gada. Bijis aktiermeistarības pedagogs Tautas kinoaktieru studijā (1986.-1988), Latvijas Mūzikas akadēmijā (1988- 1993.) Daugavpils teātra aktieru kursiem, un teātra režijas pedagogs Latvijas Mākslas Akadēmijā (1993-1997).

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Ivans Jānis Mihailovs
Viesdocents

Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ir Akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmu absolvents, kas savas akadēmiskās un zinātniskās intereses tiesību un kultūras jomā apvieno ar jurista un vadītāja pienākumiem izglītības uzraudzības un kvalitātes vērtēšanas jomā, kā arī docenta amatu Rīgas Stradiņa universitātē.

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Pilnais apraksts
Inga Pērkone-Redoviča
Profesore

Kino zinātniece, Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, Dr.art. Bakalaura studiju programmas „Audiovizuālā māksla” teorijas specializācijas vadītāja. Bijusi Rīgas Kino muzeja direktore (1993–2004) un galvenā fondu glabātāja (1988–1993).

Pilnais apraksts
Elmārs Seņkovs
Asociētais profesors

Mg.art., Latvijas Nacionālajā teātra režisors, režijas un aktiermeistarības docētājs. Strādājis Valmieras Drāmas teātrī, Rīgas Krievu teātrī, Dailes teātrī un neatkarīgajā teātrī Dirty Deal Teatro.

Pilnais apraksts
Dāvis Sīmanis
Profesors

Starptautiski novērtēts un skatītāju atzīts kino un montāžas režisors, publicists, kopš 2013. gada Latvijas Kultūras akadēmijas Mākslas zinātņu doktors, kino teorijas, montāžas un režijas docents, vienlaikus arī Helsinku Ālto universitātes (Helsinki University of Technology) Dokumentālā kino režijas katedras asociētais profesors. Absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu vēsturē.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Daina Teters
Profesore

Filozofijas zinātņu doktore Daina Teters Latvijas augstskolās pasniedz jau 35 gadus, savukārt
Latvijas Kultūras akadēmijā sāka strādāt 90. gadu otrajā pusē paralēli darbam Latvijas
universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļā.

Pilnais apraksts