Kultūras socioloģija un menedžments

Uzņemšana 2021. gadā

Kategorija: Bakalaura studijas

Pilna laika studijas

Plānotais budžeta vietu skaits: 9
Maksas studiju vietas: 30
Studiju maksa: 1900.00 EUR / gadā
Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri)
Studiju valoda: latviešu
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās


Starptautiskās mobilitātes iespējas: Studijas, prakse un absolventu prakse 
ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros, iespēja izmantot ārvalstu valdību 
stipendijas un piedalīties vasaras skolās
Specializācijas prakse: 80 stundu prakse kultūras institūcijās un uzņēmumos 
Latvijā un ārvalstīs
Studiju norises vieta: Rīga, Ludzas iela 24

STUDĒJOŠIE iegūst plašas starpdisciplināras zināšanas par kultūru un sabiedrību apvienojumā ar prasmēm un iemaņām kultūras procesu izpētē un vadīšanā.

MĒRĶAUDITORIJA
Kultūras un mākslas procesos ieinteresēti jaunieši, kas gatavi izzināt, pētīt un analizēt, izmantot iegūtās prasmes un iemaņas mūsdienu kultūras norišu novērtēšanā, organizēšanā un vadīšanā.

ABSOLVENTI  strādā starptautiska un vietēja mēroga kultūras organizācijās un projektos, apkopo datus, kas nepieciešami organizāciju mārketingam un kultūrpolitikas plānošanai, organizē un producē kultūras pasākumus (izrādes, koncertus, izstādes, festivālus un citas radošas izpausmes), kā arī nodarbojas ar uzņēmējdarbību kultūras un radošo industriju sektorā.

1. Māksla, kultūra un humanitārās zinātnes 30%

Kultūras un mākslas izpratnes pamatprincipi – Kultūras semiotika – Filozofijas vēsture – 20.gs. Rietumu filozofija – Pasaules mākslas vēsture – 20.gs. Rietumeiropas mākslas virzieni – Pasaules literatūras vēsture – Pasaules mūzikas vēsture – Pasaules teātra vēsture – Loģika – Kultūras antropoloģija – Psihoanalīze un kultūra – Reliģija un kultūra – Antīkās kultūras vēsture – Latvijas vēstures avoti un historiogrāfija – Latvijas mākslas vēsture – Latviešu literatūras vēsture – Literatūras teorija


2. Kultūras socioloģija 25%

Vispārīgā socioloģijas teorija – Kultūras socioloģija – Lietišķo pētījumu prakse Ievads studijās un specialitātē – Empīriskais sociālais pētījums – Modernās socioloģijas teorijas – Socioloģijas vēsture – Kvalitatīvās pētījumu metodes – Statistiskās metodes socioloģijā Ģimenes socioloģija – Mākslas socioloģija – Vizuālās pētniecības metodes


3. Kultūras menedžments 25%

Ievads sabiedriskajās attiecībās – Mārketinga pētījumi – Sabiedrisko attiecību teorija un prakse – Mākslā pamatotas vadības metodes – Ekonomikas pamati – Mārketinga pamati – Kultūras menedžments


4. Pētniecība 10%

Ievads zinātniskajā darbā – Kursa darbi – Bakalaura darbs


5. Valodas 10%

Līdzās angļu, vācu vai franču valodām studiju laikā studējošajiem ir iespējams apgūt otru svešvalodu, kā arī latīņu valodas pamatus. Rakstiskās komunikācijas prasmes nostiprinās valodas kultūrai un praksei veltīti studiju kursi.

Dokumentu pieņemšana notiek klātienē, Latvijas Kultūras akadēmijā (Rīga, Ludzas iela 24, zāle) 2019. gada 1.–5. jūlijā plkst. 10:00–17:00, 6. jūlijā plkst. 10:00–14:00.

Iepriekšējo gadu vidusskolas absolventi var iesniegt dokumentus jau no 2019. gada 25. jūnija darba dienās plkst.13:00–16:00 Latvijas Kultūras akadēmijā (Rīga, Ludzas iela 24, 30. kabinets).


 
Reflektantam jāierodas personīgi Latvijas Kultūras akadēmijā (Rīga, Ludzas iela 24) aizpildīt pieteikumu studijām, kam pievieno:

1) pases vai ID kartes kopiju (uzrādot oriģinālu).
2) vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāta un sekmju izraksta) kopiju (uzrādot oriģinālu).
3) vispārējo vidējo izglītības sertifikātu ar vērtējumu angļu (vai vācu, vai franču) valodas centralizētajā eksāmenā, latviešu valodas centralizētajā eksāmenā kopiju (uzrādot oriģinālu).
4) divas fotokartītes (3x4 cm).
5) maksājuma izdruku par veikto reflektanta reģistrācijas maksu 20,00 EUR (neaizmirsti maksājumu veikt pirms dokumentu iesniegšanas!).

Iesniedzot dokumentus studijām, reģistrācijas maksājumu nav iespējams veikt uz vietas Kultūras akadēmijā, tādēļ tas ir jāizdara jau pirms tam! Līdzi jāņem tikai pārskaitījumu apliecinošs dokuments. Paldies par sapratni!


Rekvizīti maksājuma veikšanai:
Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. nr. 90000039164
Valsts kase TRELLV22
LV60TREL9220020000000

 

2019. gada 8.–12. jūlijs (IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS,Iespējamas izmaiņas!)

Pirmdiena 
08.07.
Otrdiena 
09.07.
Trešdiena
10.07.
Ceturtdiena
11.07.
Piektdiena
12.07.
 10:00
Domraksts**
Ludzas 24, zāle
  Līgumu slēgšana
Ludzas 24 zāle

** Ja reflektants nevar ierasties iestājpārbaudījuma ‘Domraksts’ kārtošanai norādītajā datumā, rakstiski saskaņojot ar Studiju departamentu (31.kab.), ir iespējams domrakstu rakstīt ar otru grupu.


Konkursā tiek ņemti vērā CENTRALIZĒTO EKSĀMENU un IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU vērtējumi

1. Centralizēto eksāmenu vērtējumi:     

  • Vērtējums angļu (vai vācu, vai franču) valodas centralizētajā eksāmenā.
  • Vērtējums latviešu valodas centralizētajā eksāmenā (līdz 2011. gadam – latviešu valodas un literatūras centralizētajā eksāmenā). 

2. Iestājpārbaudījums "Domraksts" par literāru tēmu, kas parāda reflektanta radošo pieeju tematam, spēju sabalansēt ieceri ar atbilstošu izklāsta formu, spēju patstāvīgi spriest un argumentēt, orientēties klasiskās un mūsdienu kultūras jautājumos.

Reflektantam tiek piedāvātas 4-6 tēmas. Domraksta rakstīšanas laiks – 4 stundas.

Vērtēšanas kritēriji: spēja patstāvīgi spriest, radoša pieeja tēmas atklāsmē, satura un tēmas izklāsts, atbilstība izvēlētajai tēmai, domraksta kompozīcija, atsevišķo daļu secīgums un savstarpējā saistība, argumentācija, darba autora personīgā attieksme pret tēmā pieteikto problemātiku; stils, valodas līdzekļu izmantojums; ortogrāfijas un interpunkcijas ievērošana.

Andrejs Balodis
Docents

Filozofijas doktors A. Balodis ir Akadēmijas pasniedzējs kopš 2013. gada. Kā pētnieks darbojas Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Rīgas Stradiņa Universitātē pasniedz medicīnas filozofiju, bioētiku, socioloģiju.

Pilnais apraksts
Raimonds Briedis
Profesors

Dr.philol., Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs un docētājs Akadēmijā kopš 1992. gada. Literatūras vēsturnieks R. Briedis ir vairāku grāmatu autors: “Teksta cenzūras īsais kurss: Prozas teksts un cenzūra padomju gados Latvijā” (2010), “Latviešu literatūras hronika sastatījumā ar notikumiem pasaulē un Latvijā, 1888–1944, 1945–2005” (1–2, 2006), ko Guntis Berelis raksturojis kā “interesantāku lasāmvielu nekā aizraujošu detektīvu”.

Pilnais apraksts
Valda Čakare
Profesore

Teātra zinātniece un kritiķe Valda Čakare ir Akadēmijas profesore kopš 1998. gada. Kultūras portālā Satori par V.Čakari ir teikts, ka viņa “katru dienu runā par teātri. Reizēm arī kaut ko uzraksta”.

Pilnais apraksts
Zane Grigoroviča
Docenta p.i.

Zane Grigoroviča sevi uzskata par Akadēmijas patrioti, un ar Akadēmiju ir saistīta kopš tās dibināšanas: vispirms kā studente, bet no 2001. gada – kā lektore.

Pilnais apraksts
Agnese Hermane
Docente

Agnese Hermane ir Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2001. gada, vada Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedru, LKA un RTU kopīgo bakalaura studiju programmu “Radošās industrijas”, Kultūras menedžmenta un radošo industriju maģistrantūras apakšprogrammu, darbojas kā zinātniskā asistente Zinātniskās pētniecības centrā, strādā pie disertācijas un līdzdarbojas LKA nākamās mājvietas bijušajā Tabakas fabrikā projekta attīstības grupā.

Pilnais apraksts
Anda Laķe
Profesore

LKA profesore, socioloģijas doktore (dr.sc.soc.) Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja. Uzsāka darbu Latvijas Kultūras akadēmijā 1997. gadā kā lektore Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedrā. 2004.- 2016. gadam bijusi katedras vadītāja, šobrīd ir LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja.

Pilnais apraksts
Irina Makarova
Lektore

Franču valodas lektore I. Makarova ir Akadēmijas pasniedzēja kopš 2003. gada. Maģistra grādu ieguvusi Ruānas Universitātē (Francija). I.Makarova pasniedz franču valodu Francijas institūtā Latvijā un Rīgas franču licejā.

Pilnais apraksts
Ilze Norvele
Docente

Ilze Norvele kopš 2004. gada Latvijas Kultūras akadēmijā pasniedz angļu valodu. Ilze Norvele ieguvusi izglītības maģistra grādu Ņujorkas Štata Universitātē Bufalo, ASV, maģistra grādu konferenču tulku izglītībā Ženēvas Universitāte (Šveice), kā arī pedagoģijas doktora grādu LU Pedagoģijas un Psiholoģijas institūtā pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē (promocijas darbs „Pieaugušo mācīšanās stratēģijas tālmācības studijās” (2007)).

Pilnais apraksts
Rūta Muktupāvela
Profesore

Profesore Rūta Muktupāvela kopš 1999. gada Akadēmijā lasa lekcijas kultūras teorijā un kultūrantropoloģijā, kā arī no 2007. gada darbojas Akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā kā vadošā pētniece.

Pilnais apraksts
Inga Pērkone-Redoviča
Profesore

Kino zinātniece, no 2004. gada Akadēmijas Teātra un audiovizuālās mākslas katedras vadītāja, Zinātniskās pētniecības centra vadošā pētniece, Dr.art. Bakalaura studiju apakšprogrammas „Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija” vadītāja (kopā ar doc. Zani Kreicbergu). Bijusi Rīgas Kino muzeja direktore (1993–2004) un galvenā fondu glabātāja (1988–1993).

Pilnais apraksts
Astrīda Rogule
Docente

Mākslas un muzeoloģijas maģistre, docente Astrīda Rogule kopš 1998. gada ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Viņa ir izstrādājusi un vada studiju kursus muzeoloģijā, muzeju mārketingā, sabiedriskajās attiecībās, kultūras menedžmentā un kultūras tūrismā.

Pilnais apraksts
Ritma Rungule
Asociētā viesprofesore

Socioloģijas doktore (Dr.sc.soc.) Ritma Rungule Kultūras akadēmijā kopš 2004.gada pasniedz vispārīgo socioloģiju, socioloģijas vēsturi un teoriju. R.Rungule māca socioloģiju arī Rīgas Stradiņa universitātē. R.Rungulei ir liela pētniecības pieredze, jo viņa vairāk nekā divdesmit gadus strādājusi LU Filozofijas un socioloģijas institūtā kā pētniece.

Pilnais apraksts
Linda Straume
Lektore

Filoloģijas maģistre Linda Straume ir Kultūras akadēmijas docētāja kopš 2005. gada. Pirms tam strādājusi LU Moderno valodu fakultātē, ir docējusi kursus Starptautiskajā tūrisma augstskolā un Lutera akadēmijā. Uzstājusies starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs galvenokārt stilistikas un diskursa studiju jomās.

Pilnais apraksts
Zane Šiliņa
Profesore

Z. Šiliņa Akadēmijā ir ieguvusi bakalaura, maģistra un doktora grādu (disertācija „Jaunās pasaules ideja Raiņa dramaturģijā”, 2007), Akadēmijā strādā kopš 1996. gada.

Pilnais apraksts
Harijs Tumans
Asociētais viesprofesors

Vēstures zinātņu doktors Harijs Tumans studējis Latvijas Universitātē un Ļeņingradas – Sanktpēterburgas Universitātē, jau kopš 1997. gada kā viesdocents lekcijas lasa Akadēmijā.

Pilnais apraksts
Ieva Zemīte
Asoc.prof.

Ieva Zemīte, doktora grāds ekonomikas nozares vadībzinātnes apakšnozarē (Dr. oec.), ir Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras pasniedzēja. Zinātniskās intereses – kultūras un radošā uzņēmējdarbība, kultūras ekonomika, kultūras mārketings. Ieva Zemīte regulāri piedalās starptautiskās zinātniskās konferencēs, nozīmīgākie zinātniskie raksti tapuši sadarbībā ar Dr.art Baibu Tjarvi un Mg.art Kristīni Freibergu un pieejami - https://ievazemite.weebly.com/publications.html

Pilnais apraksts
Agnese Treimane
Lektore

Lektore Agnese Treimane darbu Latvijas Kultūras akadēmijā uzsāka 2014.gadā Studiju departamentā pēc bakalaura programmas absolvēšanas. Darbojusies arī kā prakšu koordinatore un studiju programmu direktora p.i., izstrādājot profesionālās pilnveides izglītības programmu “Muzeju darbības pamati” un organizējot tālākizglītības kursus, ko turpina darīt arī šobrīd. 2016.gadā absolvējusi maģistra programmas apakšprogrammu “Muzeju un kultūras mantojuma studijas”.

Pilnais apraksts